Nie płacz Ewcia

16 tekstów – auto­rem jest Nie płacz Ew­cia.

Nielot zwany miłością

Umościłeś posłanie w moim sercu,
tak na tymczas,

te­raz parzysz mi skórę, a ja
żałuję za grzechy twoje 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 18 grudnia 2016, 21:55

Mały rachu­nek za wielką miłość spłaca się całe życie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 października 2016, 16:07

Kochasz za nic, niena­widzisz za wszystko. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 30 grudnia 2015, 00:06

Jeśli będziesz chciał odejść, nie zat­rzy­mam Cię, tak jak nie da się zat­rzy­mać od­chodzącej młodości. Nie zat­rzy­mam, ale od­pro­wadzę tęskniącym wzro­kiem do miej­sc, w których byłeś mój. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 20 września 2014, 22:04

Jakże łat­wo jest skrzy­wić naj­pros­tsze uczu­cia , tym sa­mym przeg­rać marze­nia . 

myśl
zebrała 99 fiszek • 5 września 2014, 15:26

Nic nie warte kocham

Uk­ry­wam ból
w cier­pkim słowie

fan­tazja leczy rany
wiatr wieje w różne strony
szas­ta myślą

przy­nosisz mi róże
niepot­rzeb­ne nikomu

niep­rzes­paną nocą
niez­mien­nie ciebie kocham
i nie wiem za co 

wiersz
zebrał 87 fiszek • 18 sierpnia 2014, 21:41

W związku ludzie po­win­ni na ty­le się do­paso­wać, żeby zbyt­nio od siebie nie odstawać. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 2 sierpnia 2014, 22:24

Roz­pa­miętuję wciąż na no­wo niepow­tarzal­ność ulot­nych chwil szczęścia, two­je oczy jak is­kry wpi­jały się we mnie. Mo­je źre­nice jak lus­terka od­bi­jały ra­dość sprag­nionych rąk, a wewnętrzne oczy bro­niły przed gorącem twoich warg. Ro­zis­krzyłeś się we mnie, dla­tego chcę płonąć. Płonąć wciąż na no­wo, z tobą. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 lipca 2014, 17:02

Nig­dy nie zro­zumiesz, cze­go prag­nie ko­bieta, jeśli po­mijasz świat wier­ności. I bzdur­nie zakładasz, że to zwykła zaz­drość. Nie kocha­ny, to poczu­cie bez­pie­czeństwa i zaufa­nia. Nie ma trwal­szych fun­da­mentów szczęśli­wego domu. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 26 czerwca 2014, 13:12

Każda łza po­win­na zna­leźć swo­je miej­sce, do­piero wte­dy na­biera znaczenia. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 24 czerwca 2014, 18:13
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nie płacz Ewcia

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 20:54Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Dla wspa­niałego mężczyz­ny [...]

26 kwietnia 2017, 20:53Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Łzy mężczyz­ny, jak [...]

26 kwietnia 2017, 20:52Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Nie ma znacze­nia ile [...]

28 grudnia 2016, 21:35Grafit sko­men­to­wał tek­st Jeśli będziesz chciał odejść, [...]

19 grudnia 2016, 17:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nielot zwa­ny miłością

19 grudnia 2016, 03:15Sexoh't sko­men­to­wał tek­st Kochasz za nic, niena­widzisz [...]

18 grudnia 2016, 23:07Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Nielot zwa­ny miłością

18 grudnia 2016, 22:14Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Stadia roz­wo­jowe u mężczyz­ny [...]

18 grudnia 2016, 22:10Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Bieg i postój

18 grudnia 2016, 22:06Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Nielot zwa­ny miłością